Skype
Skype

Skip Navigation
 

Studio nagrań SzczecinPłatności on-lineWarto przeczytać
Odbiór osobisty
następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności

SINGERTON
ul. Rydla 93, Szczecin
Pon. - Piąt.: 14.00 - 20.00
Sob. - Niedz.: nieczynne

Sonda
Czy śpiewać każdy może?
Tak
Nie

Regulamin Programu Partnerskiego


§ 1 - ZASADY OGÓLNE
 1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest firma SINGERTON z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 93, NIP: 9551857965 (zwany dalej Organizatorem)
 2. Prowizje za uczestnictwo w Programie Partnerskim wypłacane są bezpośrednio przez Organizatora.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem), stanowią wyłącznie źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem a Partnerem Programu.
 4. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Partnerem Programu Partnerskiego zwanym dalej Partnerem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat i zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2 - CELE PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie Partnerów, którzy będą aktywnie promować produkty dostępne w sprzedaży na stronie Organizatora.
 2. Organizator oczekuje od Partnerów aktywnego rozpowszechniania udostępnionych im materiałów reklamowych na następujących polach:
   • witryny internetowe uczestnika Programu,
   • portale społecznościowe i tematyczne,
   • fora dyskusyjne,
   • chaty i kanały IRC,
   • blogi,
   • serwisy społecznościowe (np. Facebook, Twitter, MySpace, Blip, itp.),
   • wysyłanie wiadomości email do znajomych,
   • inne formy przekazu wynikające z inwencji własnej Partnera (oprócz takich, które naruszają dobre imię firmy oraz obowiązujące przepisy prawa).
 3. Wynagrodzenie jakie otrzyma Partner jest prowizją od zakupów wszystkich polecanych przez niego klientów.
 4. Partner zobowiązuje się do dbania o dobre imię Organizatora oraz produktów i usług dostępnych w serwisie, w szczególności we własnych opiniach, opisach i wnioskach.

§ 3 - STATUS PARTNERA

 1. Partnerem Programu może zostać każda osoba pełnoletnia.
 2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne.
 3. Nabycie statusu Partnera następuje po poprawnej rejestracji i przyjęciu wniosku przez Organizatora, o czym Partner zostanie powiadomiony,
 4. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania wyłącznie przez Organizatora w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane innym firmom lub osobom trzecim.
 5. Każdy Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości emailowych zawierających najnowsze informacje dotyczące współpracy.
 6. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania. W celu zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych prosimy o kontakt emailowy na adres: mp3(@)singerton.pl.
 7. Każdy Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim poprzez wysłanie wiadomości email z informacją o rezygnacji na adres: mp3(@)singerton.pl.
 8. Konto Partnera zostaje zamknięte automatycznie po dwudziestu czterech (24) miesiącach nieaktywności w systemie.
 9. Usunięcie konta Partnera oznacza zakończenie współpracy.

§ 4 - ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest umieszczanie informacji o produktach, opisów, zdjęć (dostępnych na stronie Organizatora) oraz linków dostarczonych przez Organizatora zgodnie z postanowieniami paragrafu 3, które poprzez pośrednie i bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonania zakupów w sklepie www.mp3.singerton.pl wpłynie na zwiększenie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży produktów oferowanych w serwisie.
 2. Organizator zobowiązuje się:
   • przydzielić Partnerowi indywidualne linki partnerskie (hiperłącza) do portalu www.mp3.singerton.pl umożliwiające zliczanie dokonanych zakupów zrealizowanych w wyniku użycia danego hiperłącza,
   • umożliwić dostęp do Panelu Partnera na którym prowadzone będą statystyki dokonanych zakupów przez poleconych klientów.
 3. Warunkiem niezbędnym do uznania klienta za osobę przekierowaną przez danego Partnera jest wejście tej osoby do sklepu www.mp3.singerton.pl przez link partnerski przypisany Partnerowi.
 4. Reklama wykonana przez Partnera zawierająca linki partnerskie nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani też:
   • nie może nosić znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka postów i wiadomości emailowych do osób, które mogą sobie tego nie życzyć),
   • nie może nosić znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej,
   • nie może naruszać prawa do prywatności osób, którym link partnerski jest przekazywany.
 5. Indywidualne pomysły na reklamę w postaci banerów i autorskich artykułów, zanim pojawią się na stronach, muszą zostać zatwierdzone przez Organizatora. Przesyłając indywidualny materiał reklamowy Partner oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa do użytkowania tego materiału.
 6. Zamieszczając materiały reklamowe na stronach i serwisach internetowych Partnerzy oświadczają, iż mają odpowiednie prawa do umieszczania tam banerów i reklam.
 7. Organizator może sprzeciwić się zamieszczaniu bannera na konkretnych stronach lub serwisach internetowych ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów.
 8. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:
   • rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy www.mp3.singerton.pl do użytkowników internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (wiadomości email, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.),
   • podszywania się za serwis www.mp3.singerton.pl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promujących, niezależnie od formy promowania.
 9. Przekierowanie na domenę www.mp3.singerton.pl powinno nastąpić w wyniku świadomego i zamierzonego kliknięcia przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.
 10. Przypisanie zakupów Klienta do Partnera następuje w chwili, gdy Klient wejdzie do sklepu za pomocą specjalnego linku. Wszystkie linki partnerskie zawierają unikalny kod Partnera.
 11. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób przez nich przekierowanych do sklepu www.mp3.singerton.pl
   • posługiwania się materiałami modyfikowanymi w stosunku do tych, udostępnionych przez Organizatora,
   • inne, które mogą powodować nieprawidłowości w identyfikowaniu Klientów przekierowanych poprzez reklamę Partnera.

§ 5 - ZASADY TWORZENIA I UMIESZCZANIA REKLAM

 1. Partner ma prawo według własnego uznania i zgodnie z ustanowionymi w punkcie 3 paragraf 5 wymogami:
   • prowadzić działalność reklamową w środkach masowego przekazu w każdej dogodnej formie,
   • wykorzystywać w swoich materiałach reklamowych informacje zawarte w oficjalnych broszurach oraz na stronie sklepu Organizatora,
   • wykorzystywać w swych materiałach reklamowych firmowe nazwy produktów Vision,
   • wykorzystywać w materiałach reklamowych znaki towarowe firmy,
   • wykorzystywać materiały reklamowe dostarczone przez Organizatora.
 2. Partner nie ma prawa:
   • wykorzystywać w swych materiałach reklamowych niewiarygodnych informacji o produktach Vision,
   • wprowadzać w błąd adresatów reklamy, przesadnie powiększając wysokość ich potencjalnych dochodów z prowadzenia działalności Partnera, oraz twierdząc, że otrzymywanie dochodów jest gwarantowane i odbywa się bez żadnych wysiłków ze strony Partnera.
   • wyrządzać szkody za pomocą własnych materiałów reklamowych innym Partnerom bądź Organizatorowi.
 3. Działalność reklamowa Partnera w mediach publicznych (takich jak: radio, telewizja, wydania prasowe) jest dozwolona jedynie wówczas, jeśli Organizator po autoryzacji udzieli na nią zgody.
 4. Partner, który uzyskał zgodę na umieszczenie materiałów reklamowych w środkach masowego przekazu, powinien opublikować materiał reklamowy wyłącznie w takiej formie, na jaką wydane zostało pozwolenie.

§ 6 - NALICZANIE I WYPŁATA WYNAGRODZEŃ

 1. Wynagrodzenie jakie otrzyma Partner za wykonanie reklamy produktów oferowanych w sklepie www.mp3.singerton.pl naliczane jest za każdym razem, gdy Klient do niego przypisany dokona zakupu w sklepie Organizatora.
 2. Wynagrodzenie Partnera wynosi 7% wartości towaru zakupionego przez poleconych klientów.
 3. Dane identyfikacyjne Partnera na formularzu wypłaty prowizji, powinny być podane zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym. Na podstawie przesłanego oświadczenia firma SINGERTON dokona wypłaty prowizji na wskazane konto bankowe.
 4. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, Partner ma obowiązek dokonać ich aktualizacji poprzez przesłanie drogą email na adres: mp3(@)singerton.pl
 5. Prowizje wypłacane są w walucie PLN.
 6. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (na podstawie przesłanego formularza wypłaty prowizji) Organizator odliczy od należnej prowizji koszt podatku należnego z tytułu osiągnięcia dochodu oraz jeśli to będzie konieczne składki ZUS. W przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą prowizja nie będzie obarczona żadnymi kosztami.
 7. Wypłata prowizji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania przez Partnera na adres Organizatora formularza wypłaty prowizji a w przypadku firm - rachunku lub faktury.

§ 7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

 1. Zabrania się nakłaniania do zakupów za pośrednictwem reklam Partnerów poprzez ogłaszanie w nieprzeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 02.144.1204) oraz zasadami etyki internetowej.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że partner łamie postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Partnera z Programu. Partner zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia powstałych za jego przyczyną nieprawidłowości.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podania przyczyny po uprzednim powiadomieniu Partnerów i rozliczeniu przysługujących ich prowizji.
 4. Zmiana Regulaminu może być dokonana przez Organizatora z tygodniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszystkich zmianach poprzez wiadomość email. Brak akceptacji nowych zasad przez Partnera powinno zostać zgłoszone nie później niż przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wiadomości. Brak akceptacji Partnera na nowe zasady jest jednoznaczne z odstąpieniem Partnera od udziału w programie.
 5. Wszelkie pytania i propozycje dotyczące Programu Partnerskiego można kierować na adres email: mp3(@)singerton.pl.
 6. Partner nie może wykorzystywać zniżek z Programu Partnerskiego dla własnych zakupów.
 
 
 Strona jest chroniona Prawem Autorskim.
Kopiowanie jej zawartości (opisów oraz zdjęć) jest prawnie zabronione!
SINGERTON.pl (produkcje muzyczne)
ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin
NIP: 9551857965
tel. +48 509911052

mp3.singerton.pl